ΜΜΕ

Άρθρο Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, για το μέλλον του ASEM (Asia-Europe Meeting) στο 21ο αιώνα

Νίκος ΚοτζιάςTο μέλλον του ASEM και το όραμά του για τον 21ο αιώνα (πρώτη δημοσίευση στο Asia-Europe Foundation, 11.07.2016)

Εδώ και δύο δεκαετίες το ASEM έχει διαδραματίσει μείζονα ρόλο ως φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας, συνδέοντας την Ασία με την Ευρώπη. Η αξία του ASEM και η αυξανόμενη σημασία του στη σημερινή πολιτική σκηνή και τις διαπεριφερειακές σχέσεις είναι στοιχεία αδιαμφισβήτητα.

Ωστόσο, ως ένα άτυπο φόρουμ, το ASEM εξελίσσεται παράλληλα με το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Από την ίδρυσή του το 1996, το φόρουμ αυτό έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Ειδικότερα, έχει διευρυνθεί ουσιαστικά, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες ενός ολοένα και πιο πολύ-πολικού κόσμου, μιας διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας ασιατικής περιοχής που χαρακτηρίζεται από πολύ περισσότερες αλληλεξαρτήσεις.

Ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης των νέων αναδυόμενων ασιατικών οικονομιών και η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παράλληλα με τη δημιουργία της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού (APEC), αποτέλεσαν το πλαίσιο εντός του οποίου παρουσιάστηκε η ανάγκη της Ευρώπης για επανεξέταση, επαναξιολόγηση και ως εκ τούτου επαναδρομολόγηση των σχέσεών της με τις χώρες της ασιατικής περιοχής. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ασία αποτέλεσαν τα θεμέλια επί των οποίων οικοδομήθηκαν ισχυρότερες και στενότερες σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Συνέπεια αυτών των εξελίξεων ήταν η αναγγελία της πρωτοβουλίας για την ίδρυση του ASEM το 1994 με τη στήριξη της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και της ΕΕ. Μόλις η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 1995, οι χώρες της Ευρώπης και της Ασίας ανέλαβαν τη δέσμευση να οικοδομήσουν μια νέα εταιρική σχέση με στόχο την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και την ενδυνάμωση των πολιτιστικών δεσμών. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2003.

Το ASEM έχει μέχρι σήμερα εκπληρώσει πολλούς από τους στόχους του διευκολύνοντας τις απευθείας επαφές μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών ηγετών, ενθαρρύνοντας την κατανόηση μεταξύ των λαών και διερευνώντας νέα πεδία συνεργασίας σε πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Τα τελευταία χρόνια, το ASEM επεκτείνει περισσότερο το εύρος της δράσης του, ως αποτέλεσμα των προσφάτως αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων (όπως η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή), τις οποίες οι χώρες της Ασίας και της Ευρώπης χρειάζεται να αντιμετωπίσουν από κοινού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ASEM έχει καταβάλει μείζονες προσπάθειες προκειμένου να ενισχύσει τον συντονισμό και να μετατρέψει τη διαδικασία του άτυπου διαλόγου σε απτή πολιτική.

Μέσω της διοργάνωσης συνόδων κορυφής ανά διετία, το ASEM δημιούργησε μια μοναδική πλατφόρμα που προωθεί τον διάλογο επί ενός μεγάλου εύρους ζητημάτων μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών εταίρων. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε αυτό το επίτευγμα, έχοντας επίσης κατά νου ότι η προστιθέμενη αξία του φόρουμ έγκειται στον άτυπο χαρακτήρα του, που πρέπει να διατηρηθεί.

Για αυτό το λόγο, είναι σκόπιμο να προσπαθήσουμε να εργαστούμε επί μιας πιο δομημένης ατζέντας για τις Συναντήσεις του ASEM, προκειμένου να τις καταστήσουμε πιο παραγωγικές και περισσότερο προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, δίνοντας έμφαση σε τομεακά ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί ένα πρόσφατο θετικό παράδειγμα: είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι που κατά την 5η Συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των χωρών του ASEM (ASEM ME5), που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας στις 27-28 Απριλίου 2015, υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στη σημερινή ταχύτατα εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση της τομεακής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης μπορούν να αποδειχτούν πραγματικά επωφελείς και για τους νέους. Ταυτοχρόνως, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο ASEM επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα, όπως η επιστήμη και τη τεχνολογία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, μαζί με την Κίνα και τη Σιγκαπούρη, συμμετέχει εποικοδομητικά στην πρωτοβουλία του ASEM για την ίδρυση του «Κέντρου Συνεργασίας του ASEM για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία» (ACCSTI), το οποίο σχεδιάστηκε ως μια πλατφόρμα διαλόγου σχετικά με πολιτικές, καθώς και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ασιατικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, οργανισμών και άλλων επιστημονικών φορέων. Η Ελλάδα επιθυμεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ενός Μηχανισμού Περιφερειακού Συντονισμού και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να είμαστε οικοδεσπότες του Κέντρου στον ευρωπαϊκό χώρο.

Προκειμένου να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να διασφαλίσουμε τη σημαντική προστιθέμενη αξία της διαδικασίας αυτής, είναι επιτακτική ανάγκη οι ανώτατοι αξιωματούχοι, υπό την καθοδήγηση των υπουργών, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στα ακόλουθα ζητήματα:

α) τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος της προόδου αναφορικά με μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνόδων κορυφής, υπουργικών συνόδων και διασκέψεων, β) κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, κατά προτίμηση διετούς διάρκειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των πρωτοβουλιών, γ) διοργάνωση στοχευμένων ανεπίσημων συναντήσεων για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαίων και Ασιατών εταίρων, δ) ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων του ASEM. Η θετική σύγκλιση αυτών των παραγόντων θα μπορούσε να μεταμορφώσει ουσιαστικά τον ASEM σε ένα πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό φόρουμ, δίνοντας επίσης την ευκαιρία για περαιτέρω απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών.

Στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, οι μη κρατικοί φορές είναι ολοένα και πιο δραστήριοι και ασκούν μεγαλύτερη επιρροή. Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, η διαδικασία του ASEM έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου και της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των περιοχών, ενθαρρύνοντας τη στενότερη αλληλεπίδραση και την αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου. Αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, το ASEM μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις επαφές μεταξύ των λαών και να παράσχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας πληθώρας κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων φορέων θέτει αδιαμφισβήτητα τα θεμέλια για τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών και την ανάπτυξη σχέσεων που θα εδράζονται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών της Ευρώπης και της Ασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «συνδεσιμότητα» θα μπορούσε να αποτελέσει το σημαντικότερο μέσο για την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ASEM. Οι εταίροι τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει να υλοποιήσουν μια σειρά συγκεκριμένων σχεδίων που καλύπτουν διάφορες πτυχές της συνδεσιμότητας, είτε της λεγόμενης «σκληρής» συνδεσιμότητας – δηλαδή υλικές υποδομές, μεταφορές, ενέργεια – είτε της λεγόμενης «ήπιας» συνδεσιμότητας, όπως οι σχέσεις μεταξύ των λαών. Η συνδεσιμότητα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως η κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση, το εμπόριο και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς των χωρών της Ασίας και της Ευρώπης.

Στο σταυροδρόμι μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, η Ελλάδα συνιστά μια φυσική πύλη μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, αποτελώντας ταυτόχρονα έναν παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Χάρη στη μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει ως μέλος της ΕΕ εδώ και πάνω από 35 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να διαδραματίσει θετικό ρόλο, αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης και προωθώντας την ενεργή συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων σε πολλούς τομείς, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι προκειμένου ο ASEM να είναι σε θέση να παρέχει προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να διατηρήσει τον ανεπίσημο χαρακτήρα του, να ενισχύσει τους μηχανισμούς συντονισμού, να αυξήσει τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας του και, τέλος, να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει τα κύρια ζητήματα που θα τροφοδοτήσουν τον διάλογο και τις κοινές πρωτοβουλίες στο μέλλον.

http://www.asef.org/press/corporate/news-3898-the-future-of-asem-and-its-vision-for-the-21st-century

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: